Általános Szerződési Feltéleink

(Elektronikus szerződés)

Szerződéskötés

A Cloudify Informatika Kft. Általános Szerződési Feltételeit a Bérlő és Szolgáltató - együttesen Felek - elfogadják elektronikus szerződésként - továbbiakban Szerződés.

Jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az elektronikus úton megrendelt Szolgáltatás aktiválásra kerül. A szerződéskötés kizárólag elektronikus úton jöhet létre. A Szolgáltató a hozzá beérkezett megrendeléseket nyilvántartása veszi és feldolgozza. Amennyiben a rendelés hibás vagy hiányos, a Szolgáltató 15 napon belül felszólítja a Bérlőt a rendelés kiegészítésére vagy kijavítására. Amennyiben a Bérlő e kérésnek az előírt határidőn belül nem tesz eleget, a Szolgáltató törölheti a megrendelést a nyilvántartásából. A Szolgáltató a rendelésben szereplő Szolgáltatások feltételeit és díjait a rendelés dátuma alapján érvényesíti. A szolgáltatások megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréseket és szükséges egyéb információkat a Bérlő részére emailben elküldi.

A Felek között elektronikus úton létrejött jelen elektronikus szerződés melyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A Szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.)Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A Szolgáltató irányelvei

A Cloudify Informatika Kft. szolgáltatásainak, illetve Általános Szerződési Feltételeinek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt:

 1. megbízható, folyamatos szolgáltatás nyújtása minden ügyfél számára,
 2. a jelen kornak megfelelő, technikailag a lehetőségeinkhez mérten maximálisan megvalósítható sebesség nyújtása (hardverek és hálózat),
 3. mind a saját, mind mások rendszerei és hálózata biztonságának biztosítása,
 4. megfelelés a hatályos törvényi rendelkezéseknek és jogszabályoknak,
 5. az egyéni felhasználókhoz kapcsolódó információk és tevékenységek bizalmasságának és biztonságának megőrzése.

A Szolgáltató adatai

Neve: Cloudify Informatika Kft.,
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bem József utca 33.
cégjegyzékszáma: 15-09-089384
adószáma: 27527474-2-15
bankszámlaszáma: CIB 10700048-73139920-51100005.

A Bérlő jogai és kötelezettségei

 1. Folyamatosan, az üzemidő minimum 99.5%-os időtartamában jogosult a szolgáltatás igénybevételére.
 2. A szolgáltatás igénybevétele során köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hatályos jogszabályoknak a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezéseit.
 3. A szolgáltatás igénybevétele során köteles megtartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel az internet-használatra, számítógép birtoklására és használatára vonatkozóan, valamint a szerzői jogokra, továbbá köteles megtartani az Internet Etikai Kódexének (Netikett) minden előírását. Nem használhatja a szolgáltatásokat kéretlen reklám célú üzenet küldésére, más felhasználó zaklatására, nem helyezhet el rajta olyan anyagot, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szító, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, nem helyezhet el, illetve nem futtathat olyan programkódot, vagy programot, amely bármilyen módon kárt okoz vagy kár okozására alkalmas, vagy a szolgáltatást működtető szerver működését zavarja, lassítja, üzemszerű működését akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
 4. A szolgáltatás használata során az esetleges jogsértő cselekményeiért, mulasztásaiért, harmadik személyeknek okozott károkért mind felelős, amely kiterjed a Szolgáltatónak okozott károkért való teljes körű kártérítési felelősségre is.
 5. A Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenti, ha a szolgáltatással kapcsolatban üzemzavart észlel. A bejelentés megtehető elektronikus levélben, a jelen szerződésben meghatározott email címre, vagy telefonon.
 6. A szolgáltatást sem egészben, sem részben harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem jogosult átengedni - ezalól kivételt csak a reseller csomagok jelentenek - , az esetleges átengedésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, ide értve a jogosulatlan szolgáltások igénybevételével viselt felelősséget.
 7. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minden technikai és egyéb feltételt (szoftver, hardver, telekommunikációs eszköz és vonal, stb.) a Bérlő saját költségére és kockázatára maga biztosítja.
 8. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat, azonosítókat, információkat a Bérlő köteles megfelelően őrizni és titokban tartani. A használatukból eredő károkért, ide értve a jogosulatlan használatot is, kizárólag a Bérlő felel.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A szolgáltatást a Szolgáltató folyamatosan, éves szinten minimum 99.5%-os üzemidőre biztosítja a Bérlő számára, mely tartalmazhat legfeljebb havi 2 óra időtartamú rendes karbantartást, melynek elvégzése közben a szolgáltatások igénybevétele nem biztosított. A rendes karbantartás időpontjáról és időtartamáról a Szolgáltató legalább 24 órával előbb elektronikus levélben értesíti a Bérlőt.
 2. A szolgáltatás biztosításának kezdete a jelen szerződés hatályba lépésének dátuma.
 3. A zavartalan szolgáltatás biztosítása érdekében a Szolgáltató megtesz minden, a felelősségi körébe tartozó lehetséges intézkedést, ide értve a szerver megfelelő védelmét a jogosulatlan használókkal, illetve jogosulatlan behatolókkal szemben.
 4. A Szolgáltató elektronikus levélben értesíti a Bérlőt, ha nem rendeltetésszerű a szolgáltatás igénybevétele.
 5. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a szolgáltatást, ide értve az azon elhelyezett tartalmak ellenőrzését is, és esetleges jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, ide értve a szolgáltatás azonnali felfüggesztését, vagy döntése szerint azonnali megszüntetését is.
 6. A nem szerződésszerű szolgáltatás esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetni. Nem szerződésszerű szolgáltatás igénybevételének minősül különösen a XIII. pontban felsorolt tiltások bármelyikének megsértése.
 7. A szolgáltatás szerződésszerű biztosításán kívül a Szolgáltató semmiféle egyéb szolgáltatást nem nyújt Bérlőnek a jelen szerződés teljesítéseként.
 8. A Szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthatja jelen szerződés pontjait és feltételeit a saját üzleti érdekeinek megvédése érdekében, erről elektronikus levél formájában tájékoztatja a Bérlőt.

Szolgáltatások megrendelése, bérleti díj, visszakapcsolási díj, fizetési feltételek

 1. A szolgáltatás havi, negyedéves, féléves és éves díja, a weboldalon (cloudify.hu) feltüntetett, és szerződésben igényelt plusz szolgáltatások díja, amely a szerződésszerű szolgáltatás ellenértékét foglalja magában, függetlenül attól, hogy a Bérlő használta-e, illetve mekkora időtartamban használta a szolgáltatást. A bérleti díj összegét a rendes karbantartás nem csökkenti.
 2. A díjat előre egy összegben fizeti meg a Bérlő díjbekérő alapján banki átutalással, banki pénztári befizetéssel, PayPal-en vagy CIB kártyás fizetéssel. A Szolgáltató egyes esetekben lehetővé teszi a havi, negyedéves és féléves időszakra is a fizetési lehetőséget. Erről a szolgáltatások megrendelő lapjain nyújt tájékoztatást.
 3. A beérkező banki, Paypal átutalásokat vagy CIB kártyás fizetések tranzakcióit Szolgáltató legfeljebb 3 munkanapon belül dolgozza fel.
 4. Új szolgáltatások rendelése esetén: Megrendelést követően Szolgáltató elküldi Bérlőnek a megrendelés visszaigazolásáról szóló emailt, illetve egy díjbekérőt, melynek fizetési határideje 8 nap. Amennyiben a díjbekérő kiegyenlítése nem történik meg 5 napon belül, Szolgáltató felfüggeszti Bérlő szolgáltatásait, melyről emailben értesíti. Ezután természetesen a fizetési határidőig Bérlő még kiegyenlítheti a szolgáltatások ellenértékét és a szolgáltatások újra aktiválásra kerülnek. Amennyiben ez nem történik meg és Bérlő eláll a rendeléstől, megrendelését Szolgáltató a rendeléstől számított 9. napon törli a rendszerből.
 5. Meglévő szolgáltatások esetén: Megrendelést követően Szolgáltató elküldi Bérlőnek a megrendelés visszaigazolásáról szóló emailt, illetve egy díjbekérőt, melynek fizetési határideje 8 nap. Szolgáltató a fizetési határidő lejárta előtt 2 nappal figyelmezteti Bérlőt a hamarosan lejáró határidőre. A határidő lejártát követő 3. napon, amennyiben a díjbekérő kiegyenlítése nem történik meg, Szolgáltató felfüggeszti Bérlő szolgáltatásait, melyről emailben értesíti. Ezután még további 2 figyelmeztető levelet küld Szolgáltató. Ha Bérlő a megrendeléstől számítva 15 nap után sem egyenlíti ki díjbekérőjét, megrendelését Szolgáltató törli a rendszerből.
 6. Az Ügyfélkapuban leadott rendelés bármikor lemondható, amíg a szolgáltatás(ok)ról kiállított díjbekérő fizetetlen. A már kifizetett és teljesített szolgáltatás ellenértéke utólag vissza nem téríthető, de annak jóváírását Bérlő kérheti, melyet utólag egyéb szolgáltatások kifizetésére felhasználhat.
 7. A szolgáltatás biztosítás bármely okból való felfüggesztésének megszüntetése esetén a Bérlő 1.000 Ft (ezer forint) +áfa /alkalom összegű visszakapcsolási díj megfizetésére köteles, illetve minden egyéb díjbekérő késedelmes fizetése esetén 1.000 Ft (ezer forint) +áfa /díjbekérő késedelmi díjat számítunk fel.
 8. A bármely okból megszüntetett szolgáltatás nem állítható vissza, a szerződés megszűnik.
 9. Fizetési késedelem esetén a Bérlő a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
 10. A bérleti díjat a Szolgáltató jogosult bármikor felülvizsgálni és az összegére vonatkozóan a következő fizetési periódus előtt ajánlatot tenni Bérlőnek email címére küldött elektronikus levélben. Abban az esetben, ha az ajánlatban közölt összeget a Bérlő nem kívánja elfogadni, erről a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíti. Az ajánlat el nem fogadása a szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatnak minősül, amely jelen szerződést az aktuális fizetési periódus utolsó napjával szünteti meg. Az ajánlat elfogadásával módosul a bérleti díj, Bérlő köteles a módosított bérleti díj megfizetésére.

Számlázás

 1. Szolgáltató a szolgáltatások ellenértékéről a díjbekérő kiegyenlítése után digitális tanusítvánnyal és időbélyeggel ellátott elektronikus számlát állít ki a KBOSS.hu Kft. által fejlesztett szamlazz.hu rendszerén keresztül.
 2. A számlázási adatok továbbítását a KBOSS.hu Kft. számára Bérlő engedélyezi a Szolgáltatónak.
 3. Az elektronikus számlát Szolgáltató - amennyiben Bérlő nem kér kifejezetten papír alapjú cégszerű aláírással és bélyegzővel ellátott számlát - a szamlazz.hu rendszerén keresztül emailben küldi el Bérlőnek.
 4. Az elektronikus számláról és annak működéséről Bérlő további információkat a következő oldalon talál: https://www.szamlazz.hu/szamla/tudastar
 5. Az elektronikus számla hitelességét az itt leírtak alapján Bérlő bármikor elvégezheti: https://www.szamlazz.hu/szamla/tudastar/eszamla/hitelesseg_ellenorzese

Domain regisztráció

 1. Bérlőnek az Ügyfélkapu segítségével lehetősége van tárhelyhez domaint regisztrálni vagy átregisztrálni.
 2. Az aktuálisan érvényes domain regisztrációs árakról Bérlő a Szolgáltató weboldalán illetve az Ügyfélkapuban tájékozódhat.
 3. A megrendelt és már kifizetett domain regisztráció nem vonható vissza, illetve a regisztráció díja nem téríthető vissza. A domain regisztráció megszakítására és a domain regisztrációs szerződés felmondására Bérlőnek addig van lehetősége, amíg megrendelése kifizetetlen állapotban van.
 4. .hu végződésű magyar domain neveket a Szolgáltató minden esetben 2 év időtartamra regisztrál, melyet a 2. év végétől Bérlő évente meghosszabbíthatja pontosan 1 évre (a domain hosszabbítási igényét Bérlő az Ügyfélkapuban jelzi). Minden egyéb végződésű (nemzetközi domain neveket) Szolgáltató 1 évre regisztrál, melyet Bérlő az 1. év végétől szintén pontosan 1 évre hosszabbíthat meg. A regisztrációs időkben való eltéréseket Szolgáltató közli a Bérlőnek. A pontos és hivatalos dátumokat a Bérlő mindig megtalálja az Ügyfélkapuban.
 5. A domain nevekkel kapcsolatos ügyintézés kiterjed a Bérlő által igényelt név vagy nevek az azokat kezelő hivatalos szervezetnél történő bejegyzésére, regisztrációjára, valamint a domainhez tartozó, úgynevezett domain name service-hez – röviden DNS – kapcsolódó ügyintézésre.
 6. Amennyiben a Bérlő határozatlan időre megkötött domain szerződéssel rendelkezik a Szolgáltatónál, és domain regisztrációja lejár, a Szolgáltató a Bérlő előzetes beleegyezésének kérése nélkül meghosszabbítja a Bérlő domain nevét, kivéve, ha a domain regisztrációjának lejáratát 30 (harminc) nappal megelőzően a Bérlő írásban jelezte felmondási/törlési kérelmét a Szolgáltató felé.
 7. A Bérlő a domain regisztrációnál megadott adatokért, különös figyelemmel az elektronikus levelezési cím aktualizálásáért maga felel, a változásokat önként jelzi a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.
 8. A Bérlő a domain lejárati idejét - .hu végződés esetén - előzetesen maga is ellenőrizheti a domain.hu oldalon, vagy a Szolgáltató Ügyfélkapuján keresztül.
 9. Nemzetközi domain név esetén a regisztráció, illetve lejárati dátum a Szolgáltató Ügyfélkapuja mellett úgynevezett whois segítségével is ellenőrizhető, ez .eu domain esetén például a whois.eu weboldalon található, más .com .net .org .info stb. végződés esetén a who.is weboldal használható, de bármely más, hiteles és korrekt eredményt adó alkalmazás is felhasználható.
 10. Magyar domain végződések (.hu) esetében a fenntartási díj a regisztráció időpontjától számított 2 év elteltével válik esedékessé, egyéb végződésű domainek esetében a regisztrációtól számítva, évente szükséges a hosszabbítás/díjfizetés.
 11. Magyar domain végződések (.hu) esetében a lejárati időt követően Bérlő még 60 napig hosszabbíthatja meg a domain nevet egy egyszeri helyreállítási díj (megegyezik egy domain regisztráció díjával) + 1 év hosszabbítási díj ellenében. Nemzetközi domain nevek esetén (pl. .com, .eu) a lejárati dátumot követően a domain ún. karanténba kerül 60 napra. A karanténból való helyreállítás díja egyszeri nettó 10.000 Ft + 1 év hosszabbítás díja.
 12. Domain név rendelés esetén a domain regisztrációja a díjbekérő kiegyenlítése után indul el. .hu domain átregisztrálás esetén a díjbekérő kiegyenlítésén felül a kitöltött és aláírt domain regisztrációs űrlap kézhezvétele is feltétel. Nemzetközi domain nevek átregisztrálásának további feltétele, az előző szolgáltatónál tárolt úgynevezett EPP kód (ha van) kikérése és továbbítása a Szolgáltatónak.
 13. Bérlő sikertelen domain regisztráció esetén is köteles a Szolgáltató weboldalán feltüntetett díjat megfizetni. Domain regisztráció sikertelen lehet pl. ha a Bérlő nem tudja biztosítani azokat a dokumentumokat, melyeket a Szolgáltató a regisztráció elindítása előtt vagy után bekért (pl.: domain név használati nyilatkozat, cégbírósági végzés, aláírási címpéldány, domain regisztrációs adatlap stb.) vagy ha az igénylést az ISZT vagy a nemzetközi regisztrátor szervezet elutasította. Bérlő a domain regisztrációs igény leadása előtt köteles maga meggyőződni a domain bejegyezhetőségéről. Sikertelen domain regisztrációnak számít az is, ha a domain regisztrációt a Szolgáltató már elindította, de a Bérlő a regisztrációs periódus lezárta előtt annak megállítását kérte.
 14. .hu végződésű magyar domain nevek esetén egyéb, jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa, röviden ISZT domain regisztrációs szabályzatat a mérvadó: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html

Szavatosság, felelősség

 1. A Szolgáltató kizárólag a szolgáltatást működtető szerver jelen szerződés szerinti zavartalan működéséért felel.
 2. A szolgáltatás igénybevételének kockázata és minden felelőssége a Bérlőt terheli, különös tekintettel a Bérlő által használt, illetve a szolgáltatás használatához bárki által igénybe vett minden eszköz (pl. számítógép) megfelelő, szakszerű és biztonságos működésére, behatolás elleni védelmére, karbantartására, a felmerülő hibák javítására, továbbá a szolgáltatás igénybe vett internetes és egyéb szolgáltatások megfelelőségére, biztonságára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat mely szervezettől vagy személytől, milyen módon és eszközzel veszi igénybe a szolgáltatás használója.
 3. Az I. 1) pontban hivatkozott rendes karbantartása szerződésszerű végzése ideje alatt a szolgáltatás nem használható, az ebből eredő károkért és kockázatokért a Szolgáltató nem felel.
 4. Az I. 1) pontban hivatkozott rendkívüli karbantartás, illetve javítás ideje alatt a szolgáltatás nem használható, az ebből eredően a Bérlőnél felmerül igazolt károkért a Szolgáltató legfeljebb a bérleti díjnak a rendkívüli karbantartás, illetve javítás időtartamára eső arányos összegével felel, kötbér a Bérlőt nem illeti meg.
 5. Vis maior esetén a Szolgáltató mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis maiornak minősül minden, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel az internet szolgáltató gerinchálózat összeomlása, a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami intézkedésre.
 6. Amennyiben a Bérlő kéretlen leveleket vagy tömeges leveleket (SPAM) küld, illetve nem a feliratkozott (hírlevél) és jóváhagyott ügyfélkörének küld email leveleket, és a Szolgáltató erről megbizonyosodik (harmadik személy visszajelzése, SPAM listára való kerülés, stb.) abban az esetben a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért - esetleges letiltások, SPAM listára való felkerülés - harmadik félnek okozott kár, illetve a Szolgáltató teljes kárának megtérítésére kötelezhető. Tömeges hírlevél küldésére speciális szolgáltatásunk (hírlevélküldő) esetén van lehetőség, de ebben az esetben is csak és kizárólag legális listák használhatóak.
 7. A Szolgáltató szerverein nyílt forráskódú szoftverek használatát ingyen biztosítja a Bérlőnek. Ezen nyílt forráskódú szoftverek használatából fakadó károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Minden felelősség a Bérlőt terheli.

Adatvédelmi rendelkezések

 1. A Bérlő adatait a hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem jogosult harmadik személy számára átadni vagy hozzáférhetővé tenni, kivéve a Szolgáltató jogi, illetve gazdasági képviseletét ellátó cégek.
 2. A jelen szerződésben rögzített adataiban bekövetkező bármely változást a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából, illetve késedelmes teljesítéséből eredő minden kár a Bérlőt terheli.
 3. Felmondott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatokat Szolgáltató 7 napig tárol, majd a jobszabályi kötelezettségnek eleget téve maradéktalanul törli azokat. A felmondott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatokat a Szolgáltató egyszeri nettó 10.000 Ft-os egyszeri díj ellenében Bérlőnek köteles átadni.
 4. Jelen pont elválaszthatatlan része az Adatvédelmi nyilatkozat is.

A szerződés hatálya

 1. A jelen Szerződést a Felek határozatlan időre kötik.
 2. Bármelyik fél jogosult 30 (harminc) napos határidővel indokolási kötelezettség nélkül írásban (elektronikus levélben) felmondani. A felmondás bejelentése nem mentesít a szerződésszerű kötelezettségek teljesítése alól, ide értve a Szolgáltató részéről a szolgáltatás biztosításának kötelezettségét, illetve a Bérlő részéről a bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.
 3. Bármely fél súlyos szerződésszegése azonnali hatályú felmondást biztosít a másik szerződő fél számára. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a szolgáltató biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegése a Szolgáltató részéről, illetve a IV. pontban foglalt bármely kötelezettség megszegése a Bérlő részéről.

A tárhelyhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

 1. A Bérlő, a jelen szerződés megkötésekor választhat a Szolgáltató által felkínált, és a webtárhely biztosításhoz szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. domain regisztráció, IP cím) közül, amelynek tételes díjai a Szolgáltató weboldalán megtalálhatók (cloudify.hu).
 2. Bérlő domain regisztrációjához (amennyiben tárhelyet nem rendelt, vagy nem rendelkezik tárhellyel) egy ingyenes 50MB-os statikus SSD tárhelyet kap ajándékba. Az ingyenes tárhely nem domainhez, hanem felhasználói profilhoz tartozik. Ha Bérlő rendelkezik tárhellyel, akkor az új domainjeit a meglévő tárhelyhez rendeli a Szolgáltató, annak maximális korlátjáig (fenntartható domainek száma). Ha a tárhely megtelt, Szolgáltató Bérlőnek létrehozza az ingyenes statikus tárhelyet és minden további megrendelt domaint ehhez a tárhelyhez rendel. A hozzáféréseket Szolgáltató emailben küldi meg.

Tiltások

 1. 120 másodpercnél hosszabb ideig használni a rendszer erőforrásainak (CPU/memória) több mint 20%-át tilos.
 2. Bármilyen IRC vagy hálózati alkalmazás, IRCD, Bots, IP Scanner futtatása a szerveren tiltott.
 3. Tilos két különböző időzített szkriptfuttatást indítani úgy, hogy közöttük minimálisan nem telt el 5 perc.
 4. Játékszerverek futtatása, folyamatos játékszerver statisztika, TeamSpeak, Ventrillo vagy más kommunikációs alkalmazás, torrentek és a torrenttel kapcsolatos oldalak, trackerek vagy alkalmazások használta tiltott.
 5. Bármilyen indexelő, vagy webspider jellegű alkalmazás használata tilos.
 6. Nagyszámú fájlok ismétlődő létrehozása és törlése tilos.
 7. Tilos minden warez vagy kalózs szoftver, warezzel kapcsolatos oldal üzemeltetése és jogvédett tartalom illegális megosztása.
 8. MMORPG és egyéb hasonló webes szerepjátékok és böngészős játékok üzemeltetése tilos.
 9. Proxy scriptek és Anonymizer alkalmazások futtatása tilos.
 10. AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak üzemeltetése tilos.
 11. Brute-force programok, scriptek és alkalmazások futtatása szigorúan tilos.
 12. Online-channel alkalmazások, kép-, videó-, hangközvetítés (online TV/rádió) üzemeltetése tilos.
 13. SPAM scriptek, Mail Bombers alkalmazások és programok futtatása tilos.
 14. Bármilyen jogvédelem alá eső tartalom engedély nélküli használata, tárolása, közzététele szigorúan tilos.
 15. Gyűlöletkeltő, rasszista tartalmú, Hackereknek szóló oldalak és programok, közerkölcsbe ütköző, illetve pornóoldalak üzemeltetése tilos.
 16. Illegális oldal(ak) népszerűsítési tevékenységi tilos.
 17. A tiltások között lévő pontok megszegése - ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva - azonnali felfüggesztést von maga után.

Egyéb rendelkezések

 1. Jelen szerződés a Felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag elektronikusan írásban (email) módosítható vagy egészíthető ki.
 2. A mellékletek (pl. domain regisztrációs adatlap) a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
 3. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a Felek megkísérlik békés úton rendezni. Sikertelenség esetére kikötik - értékhatártól függően - a Fővárosi Bíróság hatáskörét és kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.
 4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 5. A Felek kijelentik, hogy jogosultak a jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és teljesítésére.
 6. Az Általános Szerződési Feltételek és Szabályokat a Szolgáltató üzleti érdekeinek megóvása érdekében egyoldalúan módosíthatja, és erről értesítést küld a Bérlőnek.